ข้อกำหนดการใช้บริการเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น PSC 1111 ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
จัดทำเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
1. วัตถุประสงค์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทําเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น ภายใต้ชื่อ “PSC 1111” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกใหแก่ประชาชนในการยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส และเสนอความคิดเห็น เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการดูแลแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น PSC 1111 จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกําหนดที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการโดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกําหนดการใช้บริการที่กําหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ ที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้บริการ PSC 1111 นี้ในทันที
2. เงื่อนไขและข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น PSC 1111
2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่นไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ หรือโดยผ่านการใช้บริการซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
2.2 เนื้อหาที่นําเสนอต่อผู้ใช้บริการอาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขจําหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนเว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือหยาบคายอันก่อให้เกิดความไม่พอใจภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
2.4 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรองตรวจทานทําเครื่องหมายเปลี่ยนแปลง แก้ไขปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
2.5 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวรหรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะหากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมายโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
2.6 การหยุดหรือการยกเลิกการให้บริการตาม ข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการและเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
2.7 ในกรณีที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหยุดให้บริการเป็นการถาวรหรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
3. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้องเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอแก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการหรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะใช้ข้อมูลของท่านในการประสานงาน เพื่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ยกเว้นกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด สามารถดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการ PSC 1111 นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกําหนดของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ผู้ใดแจ้งข้อความที่ทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่นรวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยชัดแจ้งให้ทําเช่นนั้นได้ ผู้ใช้บริการจะไม่ทําหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวาง หรือรบกวนบริการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ำ ขายแลกเปลี่ยนหรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยชัดแจ้งให้ทําเช่นนั้นได้
3.5 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
3.6 ผู้ใช้บริการที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสและเสนอความคิดเห็นผ่าน PSC 1111 แล้ว จะได้รับการแจ้งสถานะการดำเนินการของเรื่องในเบื้องต้นภายใน 1 วันทำการ เฉพาะกรณีที่เป็นเรื่องทั่วไป ไม่ซับซ้อน และท่านสามารถติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการผ่านช่องทางดังกล่าวได้ต่อไป
3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกําหนด
4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอํานาจควบคุมรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือตลอดจน ความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว หรือการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
5. การปฏิเสธความรับผิด
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่นนี้หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร ไวรัส ถึงแม้ว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้น จากเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น
6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
6.1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ให้อนุญาตแก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมดรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ให้อนุญาตแก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้จัดทําขึ้นไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกําหนดให้เป็นความลับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
7. กฎหมายที่ใช้บังคับ
การตีความและการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย