สาระน่ารู้


กระทรวงยุติธรรม แนะนำกฎหมายน่ารู้ 'ทวงหนี้ผิดกฎหมาย'


 • กระทรวงยุติธรรม แนะนำกฎหมายน่ารู้ " ทวงหนี้ผิดกฎหมาย "

 • โดยปัญหาที่ผู้ประสบปัญหาด้านการเงินถูกกระทำจากกลุ่มมิจฉาชีพที่ปล่อยเงินกู้และตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพล

 • ซึ่งมีน้อยคนนักที่จะเอาผิดกับคนกลุ่มนี้ โดย 3 ข้ออ้างที่แก๊งมิจฉาชีพมักจะใช้อ้างเพื่อข่มขู่ให้หลงเชื่อ คือ

  • การขู่ว่าเป็นหนี้ไม่จ่ายจะติดคุก ซึ่งการไม่จ่ายหนี้ไม่ใช่ความผิดตามกฎหมายอาญา แต่เจ้าหนี้สามารถฟ้องร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้

  • จะมีการยึดทรัพย์ทันทีถ้าไม่จ่าย แต่ความจริงเจ้าหนี้ต้องฟ้องร้องต่อศาลจนคดีถึงที่สุดก่อน จึงจะมีการบังคับคดีโดยยึดทรัพย์ออกขายทอดตลาดและนำเงินมาชำระหนี้ได้

  • การโทรทวง เช้า กลางวัน เย็น ไม่สามารถทำได้ กฎหมายให้ทวงหนี้ได้วันละ 1 ครั้งเท่านั้น

 • การติดตามทวงหนี้ ซึ่งมีลักษณะการพูดจาข่มขู่ การใช้ความรุนแรงทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 • กรณีการใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่น หรือการเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 • ส่วนผู้ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต ย่อมเป็นความผิดฐานประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามประกาศกระทรวงการคลัง

 • การเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท

 • ข้อมูลจาก :

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

  • พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 11 (1) มาตรา 11 (3) มาตรา 39 มาตรา 41

  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ) ข้อ 5 (7) ข้อ 16

  • พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4

  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ที่มา : https://www.facebook.com/photo/?fbid=920141866148015&set=a.474219340740272