สาระน่ารู้


สวธ.จัดการประกวดคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ ๓ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง”


          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดประกวดทำคลิป สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ ๓ หัวข้อ "จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การใช้มารยาทไทยและมารยาทในสังคมในการแก้ไขปัญหาจราจร รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนใช้มารยาทไทยและมารยาทในสังคมเป็นเครื่องมือสำหรับการปลุกจิตสำนึกที่ดีและจรรโลงให้สังคมมีความเป็นระเบียบวินัย ถ้อยทีถ้อยอาศัย ในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ระดับ คือ ๑.ระดับมัธยมศึกษา ( ม.๑ - ม.๖),ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ๒. ระดับอุดมศึกษา,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) หรือเทียบเท่า

          การประกวดแบ่งเป็น ๒ รอบ ดังนี้
 
     ๑.รอบคัดเลือก เพื่อคัดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๒๖ ทีมหรือคน ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓ ทีมหรือคน และระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓ ทีมหรือคน
 
     ๒.รอบชิงชนะเลิศ มีจำนวน ๒๖ ทีมหรือคน (ระดับละ ๑๓ ทีม หรือคน)
 
          ทั้งนี้ ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจะสมัครเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม โดยต้องมีสมาชิกในทีมไม่เกิน ๓ คน ผู้ส่งผลงานส่งได้คนละหรือทีมละ ๑ ผลงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการสมัคร รายลเอียดหลักเกณฑ์การสมัครสามารถดูเพิ่มเติมที่ http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=6756&filename=index หรือ https://www.twtvdo.com/ หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย โทร. ๐๒ ๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๔๒๐๗ ในวัน เวลา ราชการ
 
          โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต ศึกษา ร่วมส่งคลิปเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวามคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ www.twtvdo.com  ชิงเงินรางวัลกว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)


ที่มา : http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=6757&filename=index